Лабораторія

Навчально-наукова  лабораторія “Психології здоров’я”

Напрями наукової діяльності:

 • удосконалення змісту роботи у спеціальних закладах;
 • вивчення медико-психологічних особливостей розвитку дітей з різними нозологіями

Завідувач: Михальський А.В., кандидат медичних наук, доцент

Навчально-наукова лабораторія “Психологія здоров’я” розпочала роботу з 1 листопада 2011 року.

Лабораторія є структурним підрозділом кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 Напрями наукової діяльності: 

 1. Вивчення психологічних особливостей та психосоматичних розладів у дітей та підлітків з різними нозологіями.
 2. Дослідження поведінки, орієнтованої на здоров’я, та розробка ефективних підходів до збереження і зміцнення здоров’я.

Навчальна робота:

 1. Забезпечуються умови для проведення практичних занять та лабораторних робіт за курсами навчального процесу.
 2. Надається можливість студентам оволодіти навичками дослідницької роботи та застосовувати набуті знання на практиці при вивченні базових дисциплін, в ході підготовки курсових та магістерських робіт та у наукових дослідженнях.

Основні завдання  навчально-наукової  лабораторії психології здоров’я:

 1. Забезпечення умов для проведення науково-методичних, теоретичних і експериментальних досліджень з актуальних проблем психології здоров’я.
 2. Забезпечення навчально-методичного процесу професіональної підготовки спеціалістів, створення навчальних посібників.

Склад лабораторії:

 1. Вержиховська О.М. к.пед.наук, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи
 2. Рудзевич І.Л. к.психол.наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи
 3. Грубляк В.В. к.мед.наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи.
 4. Бугера Ю.Ю. асистент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи.
 5. Михальська Ю.А. к.психол.наук, асистент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи.
 6. Молєв В.П. к.мед.наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання.
 7. Жигульова Е.О. к.біол.наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання.
 8. Чаплінський Р.Б. к.мед.наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання.
 9. Михальська С.А. к.психол.наук, доцент кафедри

За результатами науково-дослідної роботи опубліковано 3 монографії, 2 підручники, 5 посібників, 2 методичні рекомендації:

Монографії:

 1. Михальська С.А., Співак Л.М., Михальський А.В. Психологічні особливості становлення самосвідомості студентської молоді у процесі професійної підготовки. Монографія /Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – 106 с. (6,1 др. арк.).
 2. Коган О.В., Рудзевич І.Л. Педагогічні та психологічні аспекти формування здорового способу життя у розумово відсталих учнів: монографія. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 164 с.
 3. Психологія професійної компетентності медичних сестер: адаптаційний вимір // Ж.Вірна, О.Лазорко, Л.Онуфрієва, І.Кміть, Ю.Михальська, П.Гайдучик, А.Лазько / – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 215 с.

 Підручники:

 1. Польова С.П., Плахтій П.Д., Михальський А.В. Репродуктивне здоров’я дівчат/ Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. – 288 с.
 2. Польова С.П., Михальський А.В., Плахтій П.Д. Психологія вагітної жінки / Чернівці: СПД Лівак У.М., 2013. – 236 с.

 Посібники:

 1. Грубляк В.В., Грубляк В.Т. Анатомія та еволюція нервової системи / Навчально-методичний посібник для практичних занять. –  Кам’янець-Подільський: ТОВ ”Друк-Сервіс”, 2013. – 224с.
 2. Михальський А.В., Михальська С.А. Клінічна психологія: Навчальний посібник / Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006, 2013.– 208с. 12,0 ум. друк. арк.
 3. Вержиховська О.М., Бонецька О.М., Козак А.В. Теорія і спеціальна методика виховання дітей з вадами мовлення / Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друк-Сервіс”, 2013. – 384 с.
 4. Основи медичної психології: Навчальний посібник/ А.В.Михальський, Л.А. Онуфрієва, Ю.А.Михальська. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2016. – 432 с.
 5. Вержиховська О.М., Гончарук Н.М., Рудзевич І.Л. Спеціальна методика виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення / 2-е вид., перероб. і доп. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017 – 204с.

 Методичні рекомендації:

 1. Михальський А.В., Славіна Н.С., Михальська С.А. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Психологія». – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – 52 с.
 2. Грубляк В.В. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Психопатологія» / Грубляк В.В. / Кам’янець-Подільський: Друк-Сервіс, 2016. – 108 с.

 

За період роботи лабораторії видано 107 наукових та науково-методичних статей, у тому числі  у фахових виданнях – 21,  наукометричних базах даних Google Scholar, Index Copernicus, CEJSH  – 15, за кордоном – 8.

Співробітники лабораторії психології здоров’я брали участь у 45 Міжнародних та Всеукраїнських науково-практична конференціях і семінарах.

На базі проведених у лабораторії досліджень захищено 2 кандидатські дисертації (Михальська Ю.А. , Бугера Ю.Ю.).

 

Звіт 

Положення про лабораторію