Історія кафедри психолого-педагогічних основ корекційної роботи 

Історія кафедри, ще тоді, дефектології, розпочинається з вересня 1988 року, коли було запроваджено нову спеціальність — “Олігофренопедагогіка” — на факультеті підготовки вчителів початкових класів (пізніше — педагогічному). Перший набір на стаціо­нар — 50 студентів було здійснено за спеціальністю “Дефектологія. Олігофренопедагогіка. Трудове навчання” (вчитель трудового навчання та вихователь допоміжної школи). Одночасно було прийнято студентів на заочне навчання другу вищу освіту за спеціальністю «Вчитель допоміжної школи та логопед» З наступного, 1989р на стаціонар,і на заочну форму навчання почали набирати студентів за напрямками за зміненою спеціальністю “Вчитель допоміжної школи і олігофренопедагог дошкільних закладів”. Групи спеціальності “Олігофренопедагогіка” працювали тоді на правах відділення факультету підготовки вчителів початкових класів. Від початку існування дефектологічного відділення тут працювала (з 1988р.) С.П.Миронова, з 1989 р. — М.П. Матвеева, Л.В.Шулик, 1990р.- О.М.Ляшенко, Л.О.Ханзерук, з 1992 – О.В.Гаврилов, 1993 Н.С.Гаврилова, О.М.Вержиховська, В.М.Безпалько. Дисципліни нового профілю спочатку відносились до кафедри педагогіки і методики початкового навчання (завідувач — доцент Н.Я. Грипас), а в 1989 р. віднесені до кафедри психології (завідувач — доцент В.М.Федорчук).

Наказом ректора інституту професора А.О. Копилова від 13 жовтня 1990 р., на основі постанови Вченої ради інституту від 28 вересня цього ж року утворено кафедру олігофренопедагогіки, до складу якої увійшли: І.С. Здерчук — кандидат біологічних наук, доцент; Л.Ф. Камишова — кандидат технічних наук, доцент; О.М. Ляшенко — кандидат педагогічних наук, доцент (завідувач кафедри до серпня 1996 р.); М.П. Матвєєва, С.П. Миронова, Л.О. Ханзерук — асистенти. Новоствореній кафедрі довелося розв’язувати багато складних питань, зокрема, підвищення кваліфікації викладачів, забезпечення спецлітературою, удосконалення навчальних планів, створення сприятливих умов для роботи членів кафедри тощо.

Внесено ряд суттєвих змін до навчальних планів з усіх дисциплін. Розроблено нові спецкурси та спецсемінари: “Логопедичні ігри”, “Предметно-практична діяльність”, “Психологія дитячої обдарованості” та ін.

Кафедра проводить систематичну роботу щодо розширення можливостей застосування у навчальному процесі сучасних технологій на­вчання. З цією метою кафедри оснащено комп’ютерами, аудіо- та відео-технікою, банком відеокасет, банком комп’ютеризованих психодіагностичних методик. Розпочато створення комп’ютерного банку підручників, навчальних посібників та наукових праць з медицини, психології, методик та інших розділів науки, розроблено комп’ютерні програми контролю знань з ряду дисциплін.

У процесі проведення занять застосовуються елементи модульно-рейтингової системи, розвиваючого навчання, ділових ігор, обговорення проблемних питань, моделювання практичних ситуацій (у білетах з державних іспитів питання з розв’язання проблемної ситуації є обов’язковим), елементи театральної педагогіки. Використовуються навчальні тести, екзамен-співбесіда, семінарське заняття-співбесіда. Традиційним компонентом навчальних планів є тренінг ділового спілкування та тренінг особистісного росту. Розпочато втілення ідеї особистісного професійного розвитку студента протягом всього терміну його навчання.

Приділяється також значна увага посиленню міжпредметних зв’язків як між окремими дисциплінами всередині кафедри, так і між кафедрами. Внаслідок узгодження програм різних дисциплін ліквідовано дублювання окремих тем і теоретичних положень.

Кафедра разом з деканатом постійно удосконалюють організацію самостійної роботи студентів. У робочих програмах виділені питання, які виносяться на самостійне опрацювання, вказана необхідна література. На допомогу студентам створюються відеозаписи уроків, розробляються комп’ютерні програми, друкуються посібники і методичні рекомендації. Так, вийшли методичні посібники “Спеціальна психологія” (М.П. Матвеєва, С.П. Миронова, част. І. — 1999, част. И. — 2000), “Моральна підготовка учнів допоміжної школи до сімейного життя” (М.П. Матвеева, С.П. Миронова, 1996), методичні рекомендації до вивчення курсу «Олігофренопедагогіки» (С.П. Миронова, 1995), «Основи дефекології» (О.М. Вержиховська, 1996), “Педагогіка” (В.А. Гурський, 1999).

З 2007 р. кафедру реабілітаційної педагогіки перейменовано на кафедру дефектології. Кафедра дефектології пройшовши в процесі свого становлення через етапи функціонування перетворилася у солідну, спеціалізовану структуру, яка є однією з базових ланок факультету корекційної і соціальної педагогіки та психології.

На сьогоднення кафедра дефектології перейменовано на кафедру психолого-педагогічних основ корекційної роботи. Кафедра має вагомі здобутки: створений солідний кадровий потенціал, постійно збагачується і удосконалюється навчально-матеріальна база, забезпечено належне постачання студентів науковою і навчально-методичною літературою, розвиваються творчі зв’язки з іншими ЗВО, органами освіти, спеціальними освітніми закладами, громадськими організаціями.